Top
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 17 มีนาคม 2552 โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานที่มีความพร้อมความชำนาญแต่ละด้านมารวมกัน โดยมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกันคือ บริการและสร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า เสริมระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน พัฒนาความสามารถของทุกคน โดยดำเนินธุรกิจประเภท บริการกำจัดปลวกและแมลง บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ได้ให้โอกาสในการรับใช้และเข้าทำบริการ
จากบริษัทขนาดเล็กกำลังจะก้าวและพัฒนาขึ้นเป็นบริษัทขนาดกลาง ดำเนินงานอย่างมีระบบจนถึงปัจจุบัน โดยมียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310