Top

ท่อน้ำยาป้องกันปลวกใต้ดิน เป็นระบบการติดต้ังท่อน้ำยาป้องกันปลวกใต้พื้นอาคารตามบริเวณห้องต่างๆ โดยจะอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อที่สามารถทนทานต่อแรงอัดความดันสูง และมีความยืดหยุ่นและสามารถป้องกันการถูกทําลายจาก น้ำยาเคมี โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูงและฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทําให้ผิวดินส่วนน้ันเป็นพิษ ยากเกินกว่าปลวกจะอาศัยอยู่หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทําลายความเสียหายให้กับตัวบ้านหรือตัวอาคารได้ โดยจะเริ่มดําเนินการหลังจากได้ก่อสร้างเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มทําการวางท่อโดยจะวางท่อขนานไปกับแนวคานคอดินในรอบตัวอาคาร จะมีท่อซอยวางขนานคานในบางจุดตามความเหมาะสม ที่มักจะเกิดปัญหาปลวกได้แก่บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น บริเวณห้องน้ำห้องใต้บันได การอัดและฉีดกระจายน้ำยาเคมีลงดินจะครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของบ้าน หรืออาคารรวมท้ังพื้นที่รอบๆ ตัวบ้านด้วย เพื่อป้องกันปลวกเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้าน หรืออาคารและจะมีหัวฉีดน้ำยาเพื่อฉีดกระจายน้ำยาเคมี รวมท้ังจะมีวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมีนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นตัวอัดน้ำยาเคมีเข้าไปในท่อที่ได้ติดต้ังไว้ใต้พื้นอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเจาะพื้นบ้านหรืออาคารในอนาคตข้างหน้า นอกจากน้ันวิธีนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำยาเคมีตกหล่นในบ้าน ปัญหาที่ต้องโยกย้ายของออกจากบ้านหรืออาอาคารในอนาคตข้างหน้า

 

ข้ันตอนในการปฏิบัติงานระบบ Pipe Treatment System

1. หลังจากตกลงทําสัญญาว่าจ้างแล้วทางบริษัทฯ จะขอแบบการก่อสร้างฐานล้างของอาคาร เพื่อกําหนดแนวทางเดินของท่อน้ำยา

  2. เมื่อฝ่ายก่อสร้างอาคารเทคานคอดินและแกะแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะเข้าติดตั้ง ตามแบบที่กําหนด 
3. ทางหน้างานจะต้องทำการเครียหน้าดินให้พร้อมในการทำงานบริการ เก็บเศษขยะใบไม้และเก็บสิ่งกีดขวางภายในคานคอดินออกให้หมด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการขุดดินเพื่อให้ท่อน้ำยาสามารถลอดท้องคานได้  
 

4. เจ้าหน้าที่จะเริ่มทำการวางท่อ LDPE สีดำ หรือท่อ PVC (ตามข้อตกลงการว่าจ้าง) และยึดท่อน้ำยาเคมีที่ทนแรงอัดสูงขนานไปตามแนวคานคอดินด้านในรอบตัวอาคารลึกจากบนคานลงไป 10-20 เซนติเมตร เจ้าหน้าที่จะใช้ตอกตะปูยึดแคมป์รัดท่อหรือใช้อลูมิเนียมรัดท่อติดคานหรือสว่านมือเจาะรูด้านข้างของคานเพื่อตีพุกสำหรับ

ตอกตะปูเกลียวยึดแคมป์รัดท่อหรือใช้อลูมิเนียมรัดท่อติดคาน โดยจุดของแคมป์รัดท่อหรืออลูมิเนียมรัดท่อจะมีระยะความห่างทุกๆ 1-1.5 เมตร ตลอดแนวคานทที่เดินท่อน้ำยาทั้งหมด และติดตั้งหัวปล่อยสารเคมี (Springer) ที่ท่อน้ำยาเคมี ระยะความห่าง 80-100 เซนติเมตร

 

5. เจ้าหน้าที่ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษอัดลงหัวอัดน้ำยาเคมีแล้วทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคมี

5.1 ในอาคารหรือบ้านเจ้าหน้าที่จะอัดฉีดพ่นน้ำยาเคมีทุกตารางเมตรด้วยเครื่องอัดที่มีแรงอัดและกำลังแรงดันสูง (High Pressure injector) ปักลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยใช้น้ำยาเคมีประมาณ 3-5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะฉีดปูพรมหรือปูหน้าดินให้ทั่วบริเวณโดยประมาณตารางเมตรละ 1-2 ลิตร

 

 

 

5.2 นอกอาคารหรือนอกบ้าน เจ้าหน้าที่จะอัดฉีดพ่นน้ำยาตารางเมตรละ 3-5 ลิตร แต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตร โดยห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร หลังจากนั้นสเปรย์เคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้งจะฉีดโดยประมาณตารางเมตรละ 2 ลิตร โดยห่างจากตัวบ้าน 1 เมตร

6. เจ้าหน้าที่วางท่อวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมีความยาวต่อ 1 หัว ไม่เกิน 30 เมตร จะอยู่รอบๆ ภายนอกตัวอาคารเป็นช่วงๆ หรืออาจจะวางไว้ ณ จุดเดียวกัน ตามความเหมาะสม
7. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จำทำการตั้งเครื่องอัดที่มีแรงอัดและกำลังแรงดันสูง อัดน้ำเพื่อทดสอบระบบท่อที่เตรียมไว้ หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเสร็จแล้ว ฝ่ายก่อสร้างก็สามารถปรับพื้นดินหรือทราย หรือวางพื้นปูแผ่นสำเร็จรูป หรือเทคอนกรีตได้เลย
8. กรณีบ้านหรืออาคารได้ทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว มีการปูหญ้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาสารเคมียังท่อวาล์ว และฉีดพ่นบริเวณรอบๆ บ้านที่ปูหญ้าไว้

 

การรับประกันแล้วตรวจเช็ค
1. การตรวจเช็คปัญหาปลวกหลังจากเจ้าหน้าที่อัดน้ํายาภายในตัวบ้านและรอบนอกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คทุกๆ 3-6 เดือน (ตามข้อตกลงการว่าจ้าง)
2. สัญญาการรับประกัน 3-5 ปี (ตามข้อตกลงการว่าจ้าง) โดยจะออกเป็นใบรับประกัน (Warrancy Certificate) ให้
3. ในระหว่างการรับประกันหาก สงสัยว่าบ้านของท่านอาจมีปัญหาปลวกรบกวนหรือสงสัยว่าจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
4. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจและแก้ไขภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังจากรับแจ้งแล้วโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดท้ังสิ้น

 

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310