Top

Soil Treatment System (ระบบอัดน้ำยาเคมีลงดินและฉีดคลุมเต็มพื้นที่ป้องกันปลวกระยะยาว) กรรมวิธีป้องกันและกําจัดปลวกใต้ดินที่ได้ผลเด็ดขาดในการป้องกันปลวกตาม มาตรฐานสากล Us Environmental Protection Agency เช่นการอัดน้ำยาลงดิน (Injector rod) ท้ังภายในและรอบนอกอาคารพร้อมสเปรย์ยาเคลือบผิวดิน

 

เป็นระบบป้องกันและกําจัดปลวก โดยการอัดและฉีดพ่นน้ำยาเคมีป้องกันปลวกลงดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้านหรืออาคาร รวมท้ังพื้นที่รอบๆ ตัวบ้านหรืออาคารด้วย เพื่อป้องกันปลวกเข้ามาสู่บ้านหรืออาคารจากส่วนใดส้่วนหนึ่งของตัวบ้าน หรืออาคารได้ซึ้่งจะทําให้สามารถป้องกันและกําจัดปลวกใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด

 

โดยจะเริ่มดําเนินงานก่อนเทพื้นคอนกรีตช้ันล่างระหว่างก่อสร้าง หลังจากการถมดินทรายช้ันสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสําหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคารหรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร โดยการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสําหรับป้องกันปลวกน้ัน จะต้องจัดเก็บหรือทําลายเศษไม้แบบก่อสร้าง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอาหารของปลวกหรือปลวกสามารถทําทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้ และพื้นที่ไม้ควรจะมีน้ำขังึซ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมี ทําให้ความมีพิษตํ่าลง

 

การกําจัดปลวกในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเงียบสงบ ช่องชาร์ปฝ่าเพดานวงกบขอบบัวหรือตามรอยแตกน้ัน ทําได้โดยใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพท้ังชนิดน้ำเพื่อฉีดพ่น (SPRAYING) หรืออัดลงช้ันดิน (SOIL TREATMENT) ชนิดผง (DUSTING) และการใช้เหยื่อ (BAIT STATION) ท้ังนี้ขั้นอยู้กับความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับ SOIL TREATMENT การเจาะพื้นจนถึงช้ันดิน (วิธีนี้ใช้ได้กับพื้นที่ทั่วๆไปยกเว้นอาคารสูงเนื่องจากความหนาแน่นของพื้นคอนกรีต และสภาพของพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเจาะได้) แล้วอัดสารเคมีชนิดน้ำที่ผสมในปริมาณ 5 ลิตร/จุดลงชั้นดินรอบอาคารบ้านหรืออาคารทั่วไป

 

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1.แบบพื้นติดดิน SLAB-ON-GROUND เริ่มปฏิบัติงานหลังจากถมดินและปรับทรายชั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับเทคอนกรีต 30-100เซนติเมตร เริ่มปฏิบัติงานได้ก่อนที่จะนำพื้นสำเร็จมาวาง
2.แบบยกพื้น SLAB-ON-BEAM ลักษณะบ้านหรืออาคารมีการวางพื้นสำเร็จ ส่วนใหญ่จะไม่ถมดินพื้นจะยกสูงจากชั้นใต้ดินประมาณ 30-100 เซนติเมตร เริ่มปฏิบัติงานได้ก่อนที่จะนำพื้นสำเร็จมาวาง

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Soil Treatment System แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสถานที่และพื้นที่รอบตัวบ้านหรืออาคาร ทั้งภายในและภายนอกก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสามารถวางแผน ในการดำเนินงานแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุดในการป้องกันและกำจัดปลวก
2. เจ้าของบ้านหรืออาคารจัดเก็บอาหารหรือเครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้มิดชิดรวมทั้งเอกสาร หนังสือ เครื่องไม้ เครื่องมือ เครื่องใช้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้
3. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตและทำการโยกย้ายของออกจากบริเวณผนังอาคารเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก
4. เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีแบบกระจายเข้าตามรอยแตก รอยต่อและรอยแยกของตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันมิให้ปลวกเกิดขึ้นอีก
5. เจ้าหน้าที่ทำการฉีดน้ำยาเคมีตรงจุดที่พบรังของปลวก และทำการตามรอยซึ่งเป็นทางเดินของปลวก รอบตัวบ้านหรืออาคาร
6. เจ้าหน้าที่ทำการเจาะพื้นภายในตัวอาคารลงไปถึงชั้นดินหรือทรายข้างล่าง โดยแต่ละรูที่เจาะให้ห่าง จากผนังอาคาร30 เซนติเมตร และแต่ละรูให้ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร เจาะตามความยาวของกำแพงและผนังห้องด้านใน โดยเน้นหนักตามจุดที่สำคัญ เช่น เสา วงกบประตู มุมห้องบริเวณ ปล่องหุ้ม ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา และท่อระบายน้ำ เป็นต้น
7. ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีอัดน้ำยาเคมีบริเวณภายในตัวอาคารทุกตารางเมตรโดยประมาณ และใช้หัวอัดแรงสูง (sub-floor high pressure injector) อัดสารเคมีชนิดน้ำลงใต้พื้นอาคารที่เจาะหรืออัดลงดินลึก ประมาณ 1.5 ฟุต (30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้น้ำยาที่ผสมแล้วประมาณ 3-5 ลิตรต่อ1 ตารางเมตรหรือต่อ 1 จุดลงใต้พื้นที่เจาะหรือลงไปในดินลึก 2 ฟุต (40-80 เซนติเมตร) โดยห่างจากฐานราก เสาคอดิน หรือโครงสร้างใต้ดินประมาณ 20 ซม. เพื่อทำลายรังและทางเดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลวก
8. เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินภายในและภายนอกตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร เพื่อทำการอัดน้ำยา โดยรอบแนวคานดินภายนอกตัวอาคารแต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตร และทำการอัดฉีดพ่นน้ำยาเคมีผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร เคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้ง
9. การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ปเป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด
10. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอุดรูที่เจาะหลังจากการอัดน้ำยาเคมี โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำยากัน ซึมอุดรูในชั้นของคอนกรีตแล้วใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นผิวมากที่สุดอุดรู หรืออุปกรณ์ปิดรูทองเหลือง

 

การรับประกันแล้วตรวจเช็ค

1. บริษัทฯ มีการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมีที่จะสามารถป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินได้เป็นเวลา 1 ปี และจะออกใบรับประกัน (Warranty Certificate) ให้
2. บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเช็คให้กับท่านทุกเดือนๆ ละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 1-3 ปี (ตามข้อตกลงการว่าจ้าง)
3. ในระหว่างการรับประกัน หากสงสัยว่า บ้านของท่านอาจมีปัญหาปลวกรบกวนหรือสงสัยว่าจะมีปลวกเกิดขึ้นใหม่ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
4. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจและแก้ไขภายใน 24-72 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งแล้วโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310