Top
บริการกำจัดมด
บริการกำจัดมด

1.สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการโดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา

2.สเปรย์น้ำยาเคมีป้องกันมดบริเวณภายนอก-ภายในรอบ ๆ ตัวอาคาร ทางเดินที่หลบอาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ

3.โรย / ใส่ ยาผงสำเร็จรูปในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้หรือได้แต่ไม่ทั่วถึง เช่น แผงบอร์ดสวิตซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก  เป็นต้น

4.วางยาเบื่อ มด ตามความเหมาะสม

5.การขอความร่วมมือ การสุขาภิบาล การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน และแหล่งน้ำ เช่น ท่อน้ำซึม น้ำจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง เป็นต้น

6.ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

สารเคมีที่ใช้  1.Chlopas 400 Ec.,

หมายเหตุ : ปฎิบัติงานโดยทีมงานบริการของ บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด จะเน้นการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310