Top
บริการกำจัดหนู
บริการกำจัดหนู

1.สำรวจพื้นที่แหล่งหลบซ่อนที่พักอาศัยเพื่อเป็นข้อมูลในการกำจัดและทำบริการ ตรวจสอบช่องทางเข้า – ออกของหนู รูหนู รังหนู ทางวิ่ง ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู, รอยกัดแทะแทะทำลาย, มูลหนู, กลิ่นสาบ, ฉี่หนู, คราบไคล

2.วางกรง, กับดัก, กาว เหยื่อพิษตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่าเป็นหนูชนิดใด เนื่องด้วยหนู เป็นสัตว์ที่ฉลาดไม่ชอบลองของใหม่และมีความจำดี จึงต้องใช้วิธีผสมผสานและดำเนินการเก็บซากหนูในวันต่อมา (วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อน และคลุกเม็ด)

3.แนะนำในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อนโดยการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

4.ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง                     

       กรณีเร่งด่วน ถ้ามีหนูตาย กรุณาโทรแจ้งบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งพนักงานเข้าไปเก็บหนูตายหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม

 

สารเคมีที่ใช้                                                                              

- Bromadiolone 0.005 % w/w
- Thiamethoxam 1 % GB.                                                                                    

 

หมายเหตุ : ปฎิบัติงานโดยทีมงานบริการของ บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด จะเน้นการให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310