Top
SEEMORE SERVICE
บริการและสร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
เสริมระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน พัฒนาความสามารถของทุกคน
บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด (Seemore Service Co., Ltd.)
บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด แมลงวัน อย่างครบวงจร เรามีความพร้อม มีประสบการณ์
และความชำนาญในด้านการบริการกำจัดปลวกและแมลง
วงจรชีวิตของปลวก
ไข่ปลวก
ปลวกตัวอ่อน
ปลวกงาน
ปลวกทหาร
ปลวกสืบพันธุ์
ปลวกสืบพันธุ์
ระยะเจริญพันธุ์
ปลวกสืบพันธุ์
ระยะแมลงเม่า
ปลวกสืบพันธุ์
ระยะสลัดปีก
ราชาปลวก
นางพญาปลวก
วงจรชีวิตของปลวก
ไข่ปลวก
ปลวกตัวอ่อน
ปลวกงาน
ปลวกทหาร
ปลวกสืบพันธุ์
ปลวกสืบพันธุ์ระยะเจริญพันธุ์
ปลวกสืบพันธุ์ระยะแมลงเม่า
ปลวกสืบพันธุ์ระยะสลัดปีก
ราชาปลวกนางพญาปลวก
บริการกำจัดปลวก
TERMITES
สำรวจพื้นที่ภายนอก-ภายในอาคาร พื้นที่ที่ ถูกทำลาย จุดล่อแหลมและจุดที่มีความชื้นสูง เพื่อทราบปัญหาก่อนวางแผนในการบริการ
Read More
บริการกำจัดมด
ANTS
สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการ โดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา ก่อนทำบริการ
Read More
บริการกำจัดแมลงสาบ
COCKROACH
สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการ โดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา ก่อนทำบริการ....
Read More
บริการกำจัดหนู
RATS
สำรวจพื้นที่แหล่งหลบซ่อนที่พักอาศัยเพื่อเป็นข้อมูล ในการกำจัดและทำบริการ ตรวจสอบช่องทางเข้า – ออกของหนู...
Read More
ดูทั้งหมด
บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310