Top
บริการกำจัดปลวก
TERMITES
สำรวจพื้นที่ภายนอก-ภายในอาคาร พื้นที่ที่ ถูกทำลาย จุดล่อแหลมและจุดที่มีความชื้นสูง เพื่อทราบปัญหาก่อนวางแผนในการบริการ
Read More
บริการกำจัดมด
ANTS
สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการ โดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา ก่อนทำบริการ
Read More
บริการกำจัดแมลงสาบ
COCKROACH
สำรวจพื้นที่ทั้งหมด ก่อนทำการบริการ โดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงสภาพและปัญหา ก่อนทำบริการ....
Read More
บริการกำจัดหนู
RATS
สำรวจพื้นที่แหล่งหลบซ่อนที่พักอาศัยเพื่อเป็นข้อมูล ในการกำจัดและทำบริการ ตรวจสอบช่องทางเข้า – ออกของหนู...
Read More
บริการกำจัดยุง
MOSQUITOES
สำรวจพื้นที่รอบบริเวณทั้งหมดเพื่อหาแหล่งเพาะพันธุ์ จุดหลบพักอาศัย เพื่อดูสภาพของปัญหาก่อนการทำการบริการ
Read More
บริการกำจัดแมลงวัน
FILES
สำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อดูสภาพของปัญหาก่อนทำบริการ
Read More
บริการกำจัดมอด
WOOD BORER
สำรวจสภาพปัญหา และพื้นที่ทำบริการ เพื่อวางแผนการฉีดพ่น เพื่อการกำจัดและป้องกันการระบาดซ้ำ
Read More
บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 176 ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310